Soviet Photography: An Age Of Realism
a2406

Soviet Photography: An Age Of Realism

ソヴィエト・フォトグラフィー

革命後1917年から大戦勃発前の1940年までの期間にソヴィエトで撮影された写真を集積したもの。ハードカバー。年代なりの黄ばみの他は良好。


Pyotr Otsup, Yakov Shteinberg, Viktor Bulla, Pavel Zhukov, Nikokai Petrov, Alexander Rochenko, Arkady Shaikhet, Boris Ignatovich, Max Alpert, Moisei Napplebaum, Georgy Zelma, Anatoly Skurikhin, Arkady Shishkin, Semyon Fridland, Georgy Petrusov, Dmitry Dyebabov, Abram Shterenberg, Yakov Khalip, Ivan Shagin

Introduction by Valerie Lloyd
Edited by Sergei Morozov, Anry Vartanov, Grigory Shudakov, Olga Suslova, and Lilya Ukhtomskaya

Greenwich House, 1984

英語版初版 | 30x24cm | 264pp. | モノクロ


You cannot copy content of this page